Menu
© 2021 Louisholdings.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
  2. 17:27 13/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT và giải trình ý kiến ngoại trừ của Tổ chức kiểm toán đối với BCTC Công ty mẹ và hợp nhất các Công ty con được kiểm toán và CBTT về BCTC hợp nhất có điều chỉnh hồi tố
  2. 12:05 10/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ là ông Đỗ Thành Nhân
  2. 13:33 09/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thay đổi mẫu dấu công ty
  2. 14:51 29/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thay đổi Tên Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 22
  2. 15:17 26/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng BIDICO
  2. 11:53 22/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính công ty
  2. 10:07 20/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn địa chỉ trụ sở mới để dời Trụ sở chinh Công ty từ Bình Thuận về Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 17:32 18/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Đăng ký giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ông Đỗ Thành Nhân
  2. 17:08 09/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  2. 10:32 09/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của ông Vũ Ngọc Long
  2. 17:31 08/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là ông Ngô Thục Vũ
  2. 16:54 08/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Tài liệ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua NQ ĐHĐCĐ về việc thay đổi tên và trụ sở Công ty
  2. 15:19 05/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT NQ HĐQT về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  2. 16:39 04/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT NQ HĐQT về việc nhận chuyển nhượng vốn để trở thành chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Golden Paddy và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Louis Trade Center
  2. 16:38 04/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thoái vốn tại các công ty và Thành lập các Công ty con ĐÃ KÝ
  2. 16:20 01/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Đăng ký giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ông Ngô Thục Vũ
  2. 15:42 01/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
  2. 19:11 25/02/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thay đổi địa chỉ truy cập vào Trang thông tin điện tử của Công ty
  2. 19:10 25/02/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Nghị quyết HĐQT số 31/2021/BIDICO/HĐQT-NQ ngày 23/02/2021 về việc Nhận chuyển nhượng lại phần vốn góp để trở thành Công ty Mẹ của Công ty TNHH Toccoo Việt Nam và Nhận chuyển nhượng phần vốn góp để trở thành Chủ sở hữu Công ty TNHH Đô thị an sinh xã h
  2. 19:10 25/02/2021
  3. DOWNLOAD